Workshop på Bornholm 2018

Billedhuggeren Eli Benvenistes workshop foregår på Bornholm Kunstmuseum, hvor hun underviser i modellering af massive skulpturer. Workshoppen vil beskæftige sig både med formgivning og især tekniske løsninger i modelleringen

Kun 2 pladser tilbage.

Kontakt os for at høre nærmere

elibenveniste@gmail.com - Mobil: +45 3112 0180 

 

8. Workshop med Eli Benveniste

Workshop 2018 – Udtryk i leret

Bornholms Kunstmuseum

fra lørdag 7. til og med søndag 15. april

 

I år beskæftiger kurset sig med udtrykket i leret.

Når vi modellere en krop – hvad enten det er en menneskekrop eller et dyr, kan vi vælge at modellere efter model eller efter vores egen forestilling.

Vi kan sigte efter at det vi laver skal være så naturalistisk som muligt og gå op i proportioner og anatomi. Det tager lang tid at mestre, men er et medrivende studie i sig selv. Men vi kan også vælge at gribe det an fra en hel anden vinkel og sigte efter at det vi laver skal have et bestemt udtryk.

Det kan være en tilstand eller et begreb som har betydning for os, som vi kan genkende i os selv. Det kan være begreber som kærlighed, indre ro, omsorg og mod, glæde, venskab og humor eller på den mørke skala: Galskab, jalousi, melankoli, ignorance, institutionens stramme rammer, fortvivlelse og frustration eller hvad med allegorierne de syv dyder i forhold til de syv dødssynder, eller udtrykke karakteren i et menneske.

Men det kan også være et helt abstrakt udtryk, som ikke tager afsæt i en organisk form, men nærmere er en arkitektonisk konstruktion eller landskab - et objekt der arbejder med sit omgivende rum, en skulptur der udtrykker et metafysisk rum, en meditativ tilstand hvor bevægelse og balance driver værket.

Det kan være ekspressivt, som det kan være et stille udtryk, men det er mit bud, at det gerne må give noget fra sig og ikke være ”privat” - at det vi laver skal kunne genkendes i os alle. – Det er lige så nemt som det er svært, men kræver at man tager springet…

Hvordan anvender vi leret bedst til at udtrykke en given tilstand? Der er mange måder at gøre det på, men at efterligne er ikke en af dem – det er skal ”være”. Hvis udtrykket virker tilstrækkeligt overbevisende er det ikke rigtigheden af en arms nøjagtige længde og brede der betyder noget længere - den kan blot angives som en størrelse. Det er intentionen der bliver aflæst af den andens blik og et overbevisende udtryk er en genvej til forståelse. Til det skal vi bruge vores intuition og forestillingsevne.

I forløbet vil forskellige øvelser forekomme, der har til hensigt at åbne vores øjne – for hvad er det egentlig vi ser? Selv om enhver ser med sin erfaring, kan vi alligevel forsøge at blive bredere i blikket og gå ned i de fine detaljer og udvide vores blik her.

Og for at forstå hvilke parametre vi bruger når vi bedømmer et objekt, skal vi øve os i at beskrive det vi ser med et kritisk og analyserende blik på forskellige genstande.

Vi skal arbejde med forskellige måder at modellere på: få leret til at være blot ler – få leret til at udtrykke forskellige stofligheder og som sagt få leret til at udtrykke en sindstilstand.

Det er en bold jeg kaster i luften. Men det er op til enhver at følge kursets tema eller ej. Er du selv på sporet af noget interessant og har du blot brug for teknisk vejledning er det den hjælp du får.

Som tidligere, er teknik og metode en del af kursets omdrejningspunkt. Jeg underviser i hvordan man kan bygge en massiv ler-skulptur op ved brug af både ydre støtter og en indre struktur, der fjernes før brændingen. Jeg vil demonstrere, hvordan man kan udhule skulpturen uden at skille den helt ad og hvordan man kan få den til at fungere som skulptur igen, hvis den skal brændes i flere dele. Herefter hvordan man kan formindske samlingerne så de kun kan anes når de, efter brænding, limes sammen med stenlim. 

Praktisk information:

Vi starter undervisningen hver dag efter frokost kl. 12.30 og kan arbejde videre indtil 16.45, torsdag, fredag, lørdag og søndag, hvor museet lukker kl. 17.00. Men I skal være velkomne til at komme tidligere på de dage museet åbner kl. 10.00. Som i de andre år underviser jeg først efter kl. 12.30, men vil som regel også være tilstede i formiddagstimerne.

Museets øvrige gæster er i åbningstiden velkomne til at komme ned og se på workshopdeltagernes arbejde.

Kurset er tilsigtet keramikere eller billedhuggere som tidligere har beskæftiget sig med ler, eller til kunstnere som er interesseret i skulptur, og som gerne vil lære lerets muligheder bedre at kende.

 

Tilmelding til: elibenveniste@gmail.com - Mobil: 3112 0180  

Pris: 3000 Kr. - Ler vil være tilgængeligt, men er ikke inkluderet i kursusprisen.

Depositum på 1000,- betales ved bekræftelse af tilmelding til kontonummer: Reg. 3121 Kontonummer 4170 803620 eller med Mobilepay på 31120180

Ansøgning om værelse på Svanekegården er mulig så længe der er frie pladser.

 

Ismer – Eksempler på forskellige måder at udtrykke sig på.

Nok kan temaerne, som mennesket gennem tiderne har sat ord og billede på være de samme – for vores forståelsen af os selv i verden er vores emne. Men måden at udtrykke det på ændre sig fra generation til generation og selv om det kan forekomme en kunstner at alt er gjort og sagt er har vores tid også sin isme.

Det er fornemmelsen af at lave det der mangler – det der endnu ikke er udtrykt på lige netop den facon – måske er det eneste sagliggørende forskellige farvede firkanter og streger, eller at vende damer i blå maling – kun bruge skrammel eller at være så nøjagtig som overhovedet som muligt eller at lave kunst til en gud - hvad det nu måtte være, der er i virkeligheden ingen grænser og enhver kan gøre som hen finder bedst. Vi opfinder os selv.

Realisme: Inden for malerkunsten kan der skelnes mellem to hovedbetydninger af ordet. I den ene er det en tidløs almenbetegnelse for kunstnerisk virkelighedsskildring uden forskønnende bearbejdelse, i den anden dækker ordet en bestemt retning inden for 1800-tallets europæiske malerkunst, realismen. I modsætning til naturalisme, der betegner en stræben mod objektiv gengivelse af synsindtryk, rummer en realistisk fremstilling altid et vist element af holdningsbetonet fortolkning og en stræben mod at fremhæve netop de træk, der anses for særlig kendetegnende for den sande virkelighed. Den vil ofte omfatte ubehagelige eller uskønne træk, der vidner om tilværelsens skyggesider, sociale misforhold, kropsligt forfald m.m. Eksempelvis indgår der et sådant indslag af tidløs realisme i barokmaleren Caravaggios bibelske billeder, hvor der optræder mennesker med åreknuder på benene, snavsede fødder med sorte negle osv.

Dadaisme det var karakteristisk for dadaisterne, at de anvendte tilfældighedsprincipper i skabelsesprocessen.

Konkretisme: konkret kunst som en eksakt geometriserende formgivning, der "udelukkende frembringes af bevidstheden". Konkret kunst giver sig udtryk i en konstruktiv formopbygning af linjer og farver uden naturinspirerede elementer eller andre abstraherende impulser fra den ydre virkelighed.

Ekspressionisme: De ekspressionistiske malere lagde vægt på at skildre deres aktuelle sindstilstand anskueliggjort ved dens prægning af billedets motiv eller emne.

Fælles for ekspressionistiske kunstnere var ønsket om at erstatte naturalismens objektive fastholdelse af sanseindtryk med det diametralt modsatte: En subjektiv udtrykskunst, der alene skulle spejle det skabende individs indre realiteter, herunder de forvandlinger, sansebilledet af den ydre virkelighed gennemgik som led i kunstnerens mentale univers.

Surrealisme: "Ren psykisk automatisme, hvorved man sætter sig for mundtligt, skriftligt eller på enhver anden måde at udtrykke tankens virkelige funktion, tankens diktat, uden nogen kontrol fra fornuftens side og uden for enhver æstetisk eller moralsk interesse.

Spontanisme: spontanisme, kunstretninger, der anvender en spontan, ekspressiv udtryksform, bl.a. abstrakt ekspressionismeaction paintinginformel kunst og tachisme.

Symbolisme: Et symbolistisk kunstværk er ikke rationelt meddelsomt, men musikalsk suggererende, og skabelsen af et sådant værk indebærer, at konventionel realisme og logisk ræsonnerende kommunikation nedtones, idet der i stedet lægges vægt på sindsligt kompleks ekspressivitet og abstrakt formskønhed.

Kubisme: Motivet blev opløst i talrige småfragmenter, som viste dele af det set fra forskellige synsvinkler; det medførte den nyskabelse, at tidsdimensionen blev indført i maleriet. Det perspektiviske rum fremtrådte nu helt opløst i en fladebetonende billedstruktur, hvis moderate rumlighed alene byggede på motivfragmenternes gensidige overlapninger og farvernes indbyrdes kontrastvirkninger.

 

Nedenstående allegorier har jeg kun taget med til inspiration – mange kunstnere har gennem tiden udtrykt disse fælles kulturhistoriske fortællinger på forskelligvis.

Allegori, der afbilder menneskehjertet og de syv dødssynder, repræsenteret med hver sit dyr: Tudse = griskhed; slange = misundelse; løve = vrede; snegl = dovenskab; gris = fråsen; ged = sanselighed; påfugl = hovmod.

Kyskhed - Castitas (renhed) Omfatter moralsk opførelse og at opnå renhed både fysisk og psykisk. I forhold til: Lyst – Luxuria: Utugt er et forældet udtryk for seksuel samkvem uden for ægteskabet.

Udholdenhed - Temperare (selvkontrol) Man bør være udholdende og afholdende.

Frådseri - Gula:Betyder at man spiser mere end hvad der behøves for at overleve.

Barmhjertighed - Liberalitas (vilje, generøsitet) Villig til at give fra sig i tanke og handling.

Griskhed – Avaritia er den last, man lider af, når man er grådig og ikke kan få nok. 

Indsatsvilje - Industria (etik, moral) Være vågen, fysisk aktiv, have vilje til at arbejde.

Ladhed – Acedia: Dovenskab vil sige ikke at ville anstrenge sig og arbejde, men være træt og doven. 

Tålmodighed/Tilgivelse - Patentia (fred) Evnen til at tilgive og løse konflikter fredfyldt.

Vrede – Ira: Vrede er en følelsesmæssig tilstand, som kan variere fra mindre irritation til intens vrede. 

Velvilje – Humanitas (godhed):Medlidenhed og venskab og sympati uden fordomme.

Misundelse – Invidia: er en følelse, et ønske om at have en andens egenskaber, status, evner, anseelse eller ejendele.

Ydmyghed - Humilitas (beskedenhed): Beskeden opførsel, uselviskhed og at være respektfuld. Giv anerkendelse til andre i stedet for at ophøje sig selv.

Hovmod Superbia: Hovmod indebærer en alt for høj vurdering af en selv og en stor selvhævdelse.

Grænsen mellem det positivt ladede begreb højt selvværd og hovmod kan virke flydende.